1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری


نمایندگان نواحی ومناطق در شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان

ردیفنام و نام خانوادگیمنطقه
1 بهنام مهدی خشوئیاداره کل
2 سید حسین بهشتی ناحیه 1
3 محمد صابرنا حیه 2
4 غلامرضا رحمتیناحیه 3
5 عبدالعلی موسویناحیه 4
6 مسعود شاهنگیناحیه 5
7 حسین فرخناحیه 6 جی
8 غلامرضا توکلیمهاجر ومتفرقه
9 حسین حقیقیآران وبید گل
10 علی یزدانیاناردستان
11 مجید شریفیانبادرود
12 اسداله کریمیباغبهادران
13 علی زارعانبرخوار
14 حبیب اله کریمیبن رود
15 رضاعلی فتحیبوئین ومیاندشت
16 حسین اشرفپیر بکران
17 محمد رضا شجاعیتیران وکرون
18 محمد رضا کریم زادهجرقویه
19 مصطفی بیاتیچادگان
20 نعمت اله بهادرخمینی شهر
21 سید محمد امامیخوانسار
22 حمیدرضا علیخانیخور وبیابانک
23 سید غلامرضا تقویدهاقان
24 اصغر رجبی زرین شهر
25 سید محمد حسن قائم مقامیسمیرم
26 رضا نریمانی شاهین شهر
27 خداداد صادقیشهرضا
28 سید تقی قدیمیفریدن
29 محمد اصلانیفریدونشهر
30 سعید ابوطالبیفلاورجان
31 عباسعلی اسحاقیکوهپایه
32 جواد غفاری گلپایگان
33 حجت اله فروغی مبارکه
34 اسماعیل علیخانیمهردشت
35 علیرضا ایراندوستمیمه
36 علی اکبر محقق پورنایین
37 یوسف باستانینجف آباد
38 حسین شمس نظری نطنز