1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

خاکبرداری

نام: پروژه فرهنگ 10


مکان: بلوار شفق

مساحت:300

تعدادواحد: 5

شرح مختصر:

بلوک: 1

طبقه: 4