1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
آغاز مرحله اسکلت بتنی پروژه فرهنگ 15
اجرای اسکلت بتنی پروژه فرهنگ 15 ( ارغوانیه 3 ) پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار از اسفندماه 1399 آغاز شد.