1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
 « آگهی مزایده »
   روزنامه نسل فردا / شماره 6571 مورخ 29 تیرماه 1400
       جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت بصورت غیرحضوری به قسمت مزایده در همین سایت و بصورت حضوری به محل دفتر شرکت تعاونی مراجعه فرمائید.
       پس از تکمیل فرم پیشنهاد قیمت به همراه فیش واریزی در پاکت در بسته گذاشته و حداکثر تا تاریخ 5 مردادماه 1400 به دفتر شرکت تحویل نمائید.