1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
خرید و فروش سهام
 
 
با برگزاری مجمع عمومی سال 1399 کارشناسی اموال شرکت آغاز و بزودی قیمت  خرید و فروش سهام تعاونی تولیدی توزیعی
 فرهنگیان مشخص خواهد گردید  و همچنین سود سال 98 به میزان 36 درصد اعلام و در مجمع تصویب شد .