1401/05/22امروز :

تعاونی چند منظوره فرهنگیان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری

 
مطالبات پروژه شفق
در سال 1398 مطالبات باقیمانده از اعضا پروژه شفق بطور جدی پیگیری و پس از درخواست های حضوری، تلفنی و ارسال دو نامه اخطار حدود 3/1 مبالغ دریافت و با توجه به اخطارهای مذکور تعدادی از اعضا به اتحادیه  شکایت و درخواست داوری نموده ، داوری از طرف شرکت نیز پذیرفته سپس افراد مذکور از طریق قوه قضاییه درخواست ابطال رأی را نموده که پذیرفته نشده و .انشاء ا... بزودی باقیمانده مطالبات دریافت خواهد شد.